2017 Tříkráloví koledníci

2017 Koledníci v Luhačovicích

Dobrovolnická služba

 

"Bůh používá obyčejných lidí k uskutečnění neobyčejných věcí."

Adresa a telefon: Hradisko 100, 763 26 Luhačovice, + 420 577 132 355
Vedoucí projektu: Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků a pastorační asistent

E-mail: 

Mobil:

dobrovolnici@luhacovice.charita.cz             

+ 420 737 012 235


dobrovolnici_05 pout provodov

"Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let."

Dobrovolníkem Charity Luhačovice

se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, projeví zájem vykonávat dobrovolnou službu (tzn. poskytne svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti) ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolnictví

je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Charita Svaté rodiny Luhačovice získala již potřetí opakovaně v roce 2012 AKREDITACI DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY č.j.: MV-114566-3/OP-2012, na základě Zákona o dobrovolnické službě. Akreditaci uděluje Ministerstvo vnitra na dobu 3 let.

Jaké výhody poskytujeme dobrovolníkům?dobrovolnici_06

  • Dobrovolník v akreditované organizaci má smluvně zaručené postavení
  • Je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně
  • Je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám
  • Může mít hrazeno důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu a může být hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby, pokud jeho činnost přesáhne v průměru 20hodin v kalendářním týdnu
  • Má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti
  • Má nárok na poskytnutí ochranných pracovních prostředků a pomůcek

Máte zájem o dobrovolnickou činnost?

Zájemci o dobrovolnictví se mohou podílet na jednorázových i dlouhodobých akcích: Návštěvy u uživatelů doma, pomoc s aktivizací uživatelů v Denním stacionáři, pořádání kulturních a společenských akcí, pořádání finančních sbírek-Tříkrálová sbírka, Benefiční koncert pro Charitu aj. 

Dobrovolníci v Charitě Svaté rodiny Luhačovice v roce 2015

1. Tříkrálová sbírka 2015:

leden/2 dobrovolníci/celkově 190 dobrovolníků/53 vedoucích skupinek a pomocníků

 2. Postní almužna:

průběžně březen-duben/14 dobrovolníků

3. Tříkráloví koledníci na plovárně v Luhačovicích:

únor/16 dobrovolníků

4. Sbírka šatstva pro Diakonii Broumov: duben/4denní akce/4 dobrovolníci
5. Pouť na sv. Hostýn: duben/3 dobrovolníci
6. Pouť rodin a dětí na Provodov: květen/14 dobrovolníků
7. Sekáč na Charitě: červen/5 dobrovolníků
8. Sekáč na Charitě: srpen/6 dobrovolníků
9. Týden s charitou: září/5 denní akce/10 dobrovolníků
10. Pouť do Bludova a V. Losin: září/2 denní akce/4 dobrovolníci
11. Svatováclavský jarmark: září/4 dobrovolníci
12. Stánek rozsvěcování vánočního stromu Pozlovice: listopad/1 dobrovolník
13. Benefiční koncert pro Charitu Luhačovice: prosinec/4 dobrovolníci
14. Pečení vánočního cukroví: prosinec/6 dobrovolníků
15. Bazárek vánočního cukroví: prosinec/10 dobrovolníků
Denní stacionáře 6 dobrovolníků
Celkový počet realizovaných akcí:

15 akcí z toho 5 vícedenních

Z další dobrovolnické činnosti nelze zapomenout na dobrovolníky, kteří se střídají v průběhu roku a pomáhají při aktivizačních programech v Denním stacionáři pro seniory a v Domě s pečovatelskou službou Strahov:

Programy DS a na Strahově

Pravidelně pořádáme programy pro seniory, zdravotně postižené a jejich přátele za pomoci dobrovolníků a spolupracujeme s místními organizacemi (s Městskou knihovnou Luhačovice, s Domem Dětí a mládeže Luhačovice, s Muzeem Luhačovického zálesí).

Všem našim dobrovolníkům, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na činnosti a dalších aktivitách Charity Svaté rodiny Luhačovice, patří obrovské poděkování za nadšení a čas, který věnují druhým lidem. Za jejich pomoc všem těmto spolupracovníkům mnohokrát děkujeme!!!

Ocenění dobrovolnice Charity Luhačovice článek zde.

5.prosinec byl vyhlášen OSN jako Den dobrovolníků

Přehled činnosti za rok 2015

Počet realizovaných akcí od 1.1.2015

do 31.12.2015

15 akcí z toho 5 akcí vícedenních

Počet dobrovolníků při jednorázových akcích:

103 dobrovolníků

V rámci Tříkrálové sbírky 2015

53 dobrovolníků (vedoucích skupinek)

2 dobrovolníci (pomoc, obleky aj.)

159 dětí (tříkrálových koledníčků)

Počet dobrovolníků Denního stacionáře

6 dobrovolníků

Počet dobrovolníků dlouhodobá smlouva

25 dobrovolníků

Počet dobrovolníků krátkodobá smlouva

0 dobrovolníci

IMG_8012

Projekt podpora dobrovolnické činnosti je podpořena Ministerstvem vnitra a Zlínským krajem

 zllogotyp_CMYK

 

 

Zpracoval Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.