Charitní pečovatelská služba Luhačovice

Poslání pečovatelské služby

Charitní pečovatelská služba zajišťuje pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, zdravotního postižení, věku nebo osamocení v nepříznivé sociální situaci. Tato služba je zajišťována uživatelům od 19 let jejich věku.
Cílem služeb je umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu svých nejbližších, pomáhat rodině i jednotlivci zvládat obtížnou situaci, respektovat jedinečnost každého jedince a naplňovat jeho potřeby a zlepšovat kvalitu života.
Pokud má uživatel zájem, zajišťujeme také duchovní podporu.

Jaké jsou cíle pečovatelské služby?

 • Podporovat zachování soběstačnosti, umožnit zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
 • Podporovat a pomáhat rodinným příslušníkům, zajišťujícím péči o osobu blízkou.
 • Podporovat soběstačnost seniorů a zdravotně postižených v zajištění základních životních potřeb.
 • Zajistit možnost uspokojování duchovních potřeb uživatelů.
 • Zajistit příjemné a důstojné prostředí, ve kterém uživatel žije.
 • Podporovat a pomáhat uživatelům v aktivním prožívání jejich situace nebo stáří.
 • Zprostředkovávat kontakt uživatele se společenským prostředím.

Základní principy poskytování pečovatelské služby

 • Princip podpory a motivace ke zlepšení uživatelova stavu
 • Princip aktivizace uživatele
 • Princip individuality
 • Princip posilování sociálního začleňování uživatelů
 • Princip uplatňování křesťanských hodnot

Bližší popis cílů a zásad práce všech služeb Charity Luhačovice najdete na letácích či na internetových stránkách www.luhacovice.charita.cz.

rozvoz obedupecovka_05zehleni pradla

Komu je určena péče CHPS?

Potřebným uživatelem pro účely poskytování CHPS je občan, který z důvodu změněného zdravotního a sociálního stavu, je plně nebo částečně odkázán na odbornou pomoc druhé osoby, jde o:

 • zejména seniory                                          
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením

Pečovatelská služba

Je poskytována v rozsahu činností na základě Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. a na základě prováděcí vyhlášky MPSV a dle potřebnosti jednotlivých klientů. 

Pečovatelské výkony provádějí pečovatelky a ošetřovatelky na základě platného ceníku:
Jde o základní činnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu především pomoc při podání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při chůzi. 

Dále pomoc při osobní hygieně především při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc při mytí vlasů, pomoc při použití WC, jednoduché ošetřovatelské úkony, dále jde o pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid, údržba domácích spotřebičů, velký úklid, nákupy, běžné pochůzky např. donášky léků, velké nákupy, praní a žehlení prádla. 

Mezi základní činnosti patří i zprostředkování kontaktů se společenským prostředím doprovázení dospělých do školy, k lékaři na zájmové aktivity, dovoz na pedikúru, k holiči, dohled nad zdravotně postiženou osobou a další fakultativní činnosti.

Platby za poskytování služeb jsou stanoveny v Ceníku pečovatelské služby. Zde ke stažení.

Přehled služeb CHPS za rok 2018
Počet pečovatelských návštěv 14 178 návštěv
Počet pečovatelských výkonů 18 005 výkonů
Počet klientů pečovatelské služby 81 klientů

podani obeda 2014teranni pecovatelska sluzba - podani obeda

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) je spojení těchto dvou služeb – pečovatelské služby a ošetřovatelské péče. V rámci CHOPS poskytujeme služby nejčastěji u tří skupin uživatelů:

 • vlastní rodina nemá možnost postarat se o svého příbuzného (časově náročné zaměstnání, dálka…)
 • nutnost poskytnutí odborné zdravotnické péče, kterou rodina není schopna poskytovat, ale přitom nechce svého blízkého umístit v zařízení poskytující rezidenční služby (léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, domovy důchodců).
 • hospicová domácí péče o klienty v terminálním stádiu onemocnění.

Jaká jsou pozitiva CHOS?

CHOS je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje:

 • zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné péče, který je dle aktuálních podmínek možný tak, aby k hospitalizaci nebo jeho umístění do ústavu sociální péče (domov důchodců, LDN apod.) docházelo, jen když je to nezbytně nutné
 • přímou návaznost na ukončení hospitalizace a tím, zkrácení pobytu klienta v lůžkových zdravotnických zařízeních na dobu nezbytně nutnou.

Více u Domácí zdravotní péče.

Zpracovala: Bc. Františka Vratislavská, DiS. vedoucí pečovatelek CHPS

Tým pečovatelek 2014

 

 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.