CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Rozsah služeb:Pracovní dny  od 7:00 do 19:30 hodin.
Soboty, neděle a státní svátky je služba poskytována od 7:00 do 19:30 hodin s kapacitou 1 uživatel.
Rozvoz obědů zajišťujeme po celý rok, včetně sobot, nedělí a svátků.

Poslání pečovatelské služby

Charitní pečovatelská služba v Luhačovicích zajišťuje pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým od 19 let v Luhačovicích a okolních obcích tak, aby měli možnost co nejdéle setrvat v domácím prostředí za podpory rodiny. Pečovatelská služba poskytuje služby na základě individuálních potřeb uživatele. Vede je k posílení soběstačnosti, k zajištění důstojného a aktivně prožitého života. Pokud má uživatel zájem, zajišťujeme také duchovní podporu. Posláním PS je poskytovat kvalitní terénní služby lidem, kteří mají z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost nebo jsou zcela imobilní s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Cíl CHPS

Naším cílem je poskytnout kvalitní péči a podporu soběstačnosti dle potřeb a přání klienta a prohloubit v něm pocit jistoty a bezpečí. Chceme podpořit jeho snahu vést samostatný život v domácím prostředí v co možná nejširším rozsahu.

Díčí cíle

  • Podporovat zachování soběstačnosti, umožnit zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
  • Podporovat a pomáhat rodinným příslušníkům, zajišťujícím péči o osobu blízkou.
  • Podporovat soběstačnost seniorů a zdravotně postižených v zajištění základních životních potřeb.

Základní principy poskytování pečovatelské služby

  • Princip individuality
  • Princip podpory a motivace ke zlepšení a udržení uživatelova stavu.
  • Princip uplatňování křesťanských hodnot.

KOMU SLUŽBY POSKYTUJEME?

Služby poskytujeme občanům, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a jsou odkázáni na odbornou pomoc druhé osoby. Tyto osoby musí žít ve svém vlastním domácím prostředí, u svých rodinných příbuzných nebo v domácím prostředí jiných osob. Jedná se o:

  • zejména seniory;
  • osoby s chronickým onemocněním;
  • osoby se zdravotním postižením.

Věková struktura cílové skupiny: 19 let – horní věková hranice není omezena.

SLUŽBY A SYSTÉM ÚHRADY ZA PEČOVATELSKOU SLUŽBU

CHPS je sociální služba poskytovaná v rozsahu činností dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 40 a dle potřebnosti jednotlivých klientů. Pečovatelské výkony provádějí pečovatelky na základě platného ceníku.

Jedná se především o tyto základní činnosti: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při chůzi, dále pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, mytí vlasů, pomoc při použití WC. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid, velký úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, dovoz k holiči a podobně.
Poskytujeme také další fakultativní činnosti.

Přehled služeb CHPS za rok 2021
Počet pečovatelských návštěv 14 445 návštěv
Počet pečovatelských výkonů 18 501 výkonů
Počet klientů pečovatelské služby 101 klientů

Zpracovala: Bc. Františka Vratislavská, DiS. vedoucí pečovatelek CHPS