Historie charity

 

„Každý lidský život je Boží dar, který je třeba ctít a chránit. ...Bůh nám dal srdce, které je schopno soucítit, ale také rozum a vůli, abychom mohli jejich nouzi ulehčit...”

Mons. Mgr. Josef Šich

Historie

Sídlíme v budově Římskokatolické farnosti Luhačovice (bývalá fara) na adrese Hradisko 100 v Luhačovicích.

1. 4. 2004 byla Charitě Luhačovice udělena právní subjektivita a tato církevní nezisková organizace, zřízená olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem byla zaregistrována na Ministerstvu kultury dle Zákona č. 3/2002 Sb.

Zřízení proběhlo na základě Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc. Charita Luhačovice je tedy účelovým zařízením římskokatolické církve.

Předmětem naší činnosti je nezisková činnost, nejsme zřizováni a provozováni za účelem dosažení zisku. Jsou to zejména tyto činnosti:

  • charitativní (dobročinné) - pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí, shromažďování finančních a jiných prostředků za účelem pomoci potřebným v ČR i v zahraničí;
  • humanitární činnost - koordinace a realizace pomoci v souvislosti s katastrofami, živelnými pohromami a válečnými konflikty;
  • zdravotnická činnost - zřizování a provozování zdravotnických služeb a zařízení;
  • sociální činnost - zřizování a provozování sociálních služeb a zařízení;
  • vzdělávací, preventivní, výchovná činnost - zřizování vzdělávacích, výchovných a preventivních služeb a zařízení;
  • duchovní zajišťování služeb duchovní povahy a formace;
  • vytváření fondů na pomoc lidem v nouzi a zařízením ACHO, které se ocitnou ve stavu ohrožení nebo krize;
  • dobrovolné – organizování dobrovolnických aktivit na pomoc lidem v nouzi na podporu a pomoc zařízením a službám zřizovaných a provozovaných v rámci ACHO.

Posláním Charity  Luhačovice je pak především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka a v okolních obcích.

Cílem Charity Luhačovice je být společensky významnou organizací poskytující kvalitní sociální služby, týmem profesionálních pracovníků s vysoce individuálním přístupem a orientací na klientův svět.

únor 2004 založení dobrovolné Charity Svaté rodiny Luhačovice
1. dubna 2004 udělení právní subjektivity, registrace na Ministerstvu kultury ČR
1. srpna 2004 získání pronájmu prostor pro činnost Charity Luhačovice
září 2004 zahájení poskytování Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
leden 2005 vznik půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek
1. ledna 2005 uzavření prvních smluv se zdravotními pojišťovnami
1. září 2005 zahájení provozu Denního stacionáře, vybudování bezbariérového vchodu do prostor stacionáře
7. září 2005 zahájení provozu Poradny pro nezaměstnané SPOLU (projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti, financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR)
1. ledna 2006 převzetí poskytování pečovatelské služby od Sociálních služeb Uherské Hradiště
1. ledna 2007 úspěšná registrace sociálních služeb poskytovaných Charitou Luhačovice dle Zákona o sociálních službách
2007-2008 rekonstrukce budovy na adrese Hradisko 100, Luhačovice
únor 2009 slavnostní předání sociálního automobilu
červen 2009 oslavy 5. výročí činnosti Charity Luhačovice
červenec 2011 zahájení projektu "Kvalita, efektivita a dostupnost - tři dimenze poskytování sociálních služeb" - vzdělávání pracovníků
leden-březen 2012 rekonstrukce prostor Denního stacionáře a vybudování nové keramické dílny
23. září 2012  slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Denního stacionáře a keramické dílny 
31. prosince 2012  ukončení sociální služby Poradna SPOLU odborného sociálního poradenství 

1. září 2013 až

30. června 2015

Realizace projektu "Vzděláváním ke kvalitě" (projekt byl financován z Evropských fondů)
30. ledna 2014 slavnostní předání druhého sociálního automobilu
3. září 2014  oslavy 10. výročí vzniku Charity Svaté rodiny Luhačovice

20. listopadu

2015

oslavy 10. výročí otevření Denního stacionáře Charity Svaté rodiny Luhačovice
2016 realizace projektu Vzdělávání pracovníků Charity Svaté rodiny Luhačovice a Charity sv. Vojtěcha Slavičín financovaného Nadací Olgy Havlové
2016 zahájení projektu "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám (FEAD)
1. září 2017 z rozhodnutí zřizovatele byl změněn název Charity Svaté rodiny Luhačovice na Charita Luhačovice
1. prosince 2017 10. Benefiční koncert pro Charitu Luhačovice
2017 realizace Vzdělávácího projektu pro spokojené seniory na Luhačovicku a Slavičínsku II. financovaného Nadací Olgy Havlové
26. listopadu 2018 slavnostní svěcení nových vozidel Pečovatelské služby
2018 realizace projektu "Podpora profesních kompetencí" financovaného Nadací Olgy Havlové
2018 zakoupení vybavení pro domácí hospicovou péči financovaného Nadací Olgy Havlové
2019 oslavy 15. výročí vzniku Charity Luhačovice a poděkování spolupracovníkům a dobrovolníkům

VIDEO ke shlédnutí zde Charita slavila 15 let svého fungování

Video z oslav 10. výročí založení Charity Svaté rodiny Luhačovice zde 

"JSME TU PRO VÁS!"