Dobrovolnická služba

„Bůh používá obyčejných lidí k uskutečnění neobyčejných věcí.

Vedoucí projektu:

Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků a pastorační asistent

E-mail:

dobrovolnici@luhacovice.charita.cz 

Mobil:

+ 420 737 012 235

„Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let.”

Dobrovolníkem Charity Luhačovice

Dobrovolníkem Charity Luhačovice se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou službu (tzv. poskytne svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti) ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Charita Luhačovice získala již popáté opakovaně v roce 2020 AKREDITACI DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY č.j.: MV-1371094-1,2,3/ OPK-2020, na základě Zákona o dobrovolnické službě. Akreditaci uděluje Ministerstvo vnitra na dobu 4 let.

Jaké výhody poskytujeme dobrovolníkům?

  • Dobrovolník v akreditované organizaci má smluvně zaručené postavení.
  • Je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně.
  • Je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám.
  • Může mít hrazeno důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu a může být hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby, pokud jeho činnost přesáhne v průměru 20hodin v kalendářním týdnu.
  • Má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti
  • Má nárok na poskytnutí ochranných pracovních prostředků a pomůcek.

Máte zájem o dobrovolnickou činnost?

Zájemci o dobrovolnictví se mohou podílet na jednorázových i dlouhodobých akcích: návštěvy u uživatelů doma; pomoc s aktivizací uživatelů v Denním stacionáři Charity Luhačovice; pomocné, přípravné, organizační a asistenční práce na kulturních a společenských akcí, pořádání finančních sbírek jako je např. Tříkrálová sbírka, Benefiční koncert pro Charitu aj.

Dobrovolníci v Charitě  Luhačovice v roce 2020                               

PŘEHLED ČINNOSTÍ ZA ROK 2020

 

Počet realizovaných akcí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:

9 akcí z to 4 vícedenních

Počet dobrovolníků při jednorázových akcích 2020:

86 dobrovolníků

V rámci Tříkrálové sbírky 2018:

49 dospělých a 151 dětí

Počet dobrovolníků Denního stacionáře:

3 dobrovolníci

Počet dobrovolníků dlouhodobá smlouva:

26 dobrovolníků

Všem našim dobrovolníkům, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na činnosti a dalších aktivitách Charity Luhačovice,
patří obrovské poděkování za nadšení a čas, který věnují druhým lidem.

Za jejich pomoc všem těmto spolupracovníkům mnohokrát děkujeme!!!

Ocenění dobrovolnice Charity Luhačovice článek zde.

5. prosinec byl vyhlášen OSN jako Den dobrovolníků

Projekt DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA je podpořen
Zlínským kraje a Ministerstvem vnitra.

zlLogo_CMYK (1)210-210-2212-2-logo-dobrovolnictv-mv

Zpracoval Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků