DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Poslání DZP

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře. Pokud je uživatel hospitalizován, navazuje a doplňuje péči ústavní. Jejím posláním je snaha o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň zmírnění následků při jeho ztrátě. Je poskytovaná v pracovních dnech. Rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Zajišťuje jí tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Region působnosti služeb

Služby jsou poskytovány uživatelům z Luhačovic, Biskupic, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Hřivinův Újezd, Kaňovice, Kladné-Žilín, Ludkovic, Podhradí, Polichna, Pozlovic, Provodov, Řetechova a Sehradic.

Ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře, nebo pokud je klient hospitalizován, je zdravotní péče zahájena v přímé návaznosti na den ukončení pobytu v nemocnici či LDN.

Tato péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, tzn. je poskytována bezplatně. Zdravotní péči provádí kvalifikované zdravotní sestry.

Pracovníci DZP:

V současné době tvoří tým 3 zdravotní sestry.

CHOPS je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje:

 • zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné péče, který je dle aktuálních podmínek možný tak, aby k hospitalizaci nebo jeho umístění do ústavu sociální péče (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, LDN apod.) docházelo, jen když je to nezbytně nutné;
 • přímou návaznost na ukončení hospitalizace a tím zkrácení pobytu klienta v lůžkových zdravotnických zařízeních na dobu nezbytně nutnou.

Domácí zdravotní péče poskytuje komplexní ošetřovatelskou domácí péči v domácím prostředí klienta. Tato péče zahrnuje ošetřovatelskou péči indikovanou ošetřujícím lékařem. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře, nebo pokud je klient hospitalizován, je zdravotní péče zahájena v přímé návaznosti na den ukončení pobytu v nemocnici či LDN. Tato péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Nejčastěji poskytovaná péče:

 • Péče o diabetiky – aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci.
 • Aplikace i.m.a s.c. injekcí, opiátů, aplikace mastí, podávání léků.
 • Péče o katetry, stomie.
 • Péče o dialýzované pacienty.
 • Převazy, odběry biologického materiálu – např. odběry žilní krve, odběry glykemií (krevního cukru), glykemických profilů a dalšího biologického materiálu.
 • Pohybová edukace, lehká tělesná rehabilitace.
 • Nácvik sebeobsluhy po cévních mozkových příhodách a úrazech.
 • Ošetřování dekubitů a ran, bércových vředů, defektů na dolních končetinách u diabetiků (tzv. diabetická noha), jejich prevence.
 • Odborná péče u částečně i plně imobilních, inkontinentních, dezorientovaných klientů.
 • Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře.
 • Zajišťujeme i velmi náročnou ošetřovatelskou péči u klientů trvale upoutaných na lůžko a o klienty v terminálním stádiu nemoci.

Pohybová léčba a ošetřovatelská rehabilitace a reedukace

Tato činnost je prováděna u klientů za účelem navrácení a upevnění zdraví nebo vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu s cílem maximálního zmírnění důsledků nemoci, prodloužení a zlepšení kvality života a zabránění vzniku invalidity, nesoběstačnosti nebo zmírnění jejich rozsahu.

Představuje pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením v návratu k plnohodnotnému životu, pomoc zvládnout novou situaci, zvládnout nové pohybové stereotypy ve vlastní domácnosti a naučit uživatele efektivně využívat kompenzační pomůcky, a také vrátit uživateli pocit jistoty z pohybu ve vlastním sociálním prostředí. Reedukace je poskytována zdravotními sestrami DZP.

Přehled služeb CHOS za rok 2020
Počet ošetřovatelských návštěv 1 494 návštěv
Počet ošetřovatelských výkonů 3 222 výkonů
Počet klientů ošetřovatelské služby 84 klientů

Zpracovala: Bc. Františka Vratislavská, DiS., vrchní sestra DZP