DENNÍ STACIONÁŘ LUHAČOVICE

Rozsah služeb:           v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin                                                               

Pracovníci DS

V současné době je tvořen pracovní tým aktivizační pracovnicí, pečovatelkou, vedoucí a sociálním pracovníkem, využíváme také pomoci dobrovolníků, především v rámci aktivizačních programů.

Poslání DS

Posláním DS je poskytování kvalitní ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabízí aktivní a zajímavé naplnění času, posilují začleňování uživatelů do běžné společnosti. Nabídku služeb využívají uživatelé dle svých individuálních potřeb a přání. Nabízíme také duchovní podporu.

Jaké jsou cíle denního stacionáře? 

 • Uživatel, který nepociťuje sociální izolovanost.
 • Uživatel, který aktivně tráví svůj čas.
 • Uživatel, který bez obav uplatňuje svá přání, osobní cíle a představy v souvislosti s individuálními plány a možnostmi služby.
 • Uživatel, který udržuje získané schopnosti a rozvíjí nové dle svých dovedností a schopností.

Základní principy poskytování služeb denního stacionáře

 • Princip individuality
 • Princip aktivizace 
 • Princip přizpůsobování potřebám uživatelů služeb    
 • Princip sociálního začleňování uživatelů
 • Princip uplatňování křesťanských hodnot

Komu služby poskytujeme?

 • Seniorům

Senioři, senioři s pohybovým omezením, senioři s počínající demencí, osoby, které jsou schopny alespoň částečně se zapojit do aktivit DS

 • Osobám se zdravotním postižením

Osoby od 19ti let s částečným zrakovým nebo sluchovým postižením, osoby od 19ti let se zdravotním postižením s částečným pohybovým omezením, osoby od 19ti let s mentálním a kombinovaným ostižením, které jsou schopny dodržovat denní režim v DS, a osoby, které jsou schopny alespoň částečně se zapojit do aktivit DS. 

Služba je určena především obyvatelům žijícím v oblasti působnosti Charity Luhačovice. V případě volné kapacity je možné přijmout také žadatele, který nemá trvalé bydliště v dané lokalitě. 

Jaké služby DS poskytuje?

DS je sociální službou dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách § 46 poskytuje tyto základní činnosti:

 • poskytuje služby v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále nabízíme

 • dovoz a odvoz ze stacionáře, pomoc při přepravě;
 • pořádání kulturních akcí a výletů;
 • aktivizace uživatelů formou pracovní, pohybové terapie, muzikoterapie;
 • sociální poradenství (pomoc při kontaktu s úřady);
 • duchovní péče (dle zájmu možnost setkávání s knězem, modlitba);
 • další činnosti (práce s keramikoua jiné činnosti).

Všechny aktivity jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu, fyzickým a psychickým schopnostem uživatelů s důrazem na jejich individuální potřeby.

Platby za poskytování služeb jsou stanoveny v Ceníku denního stacionáře. Zde ke stažení.

Činnost v roce 2018

Za velké podpory přednášejících v průběhu roku 2018 probíhaly v Denním stacionáři (DS) pravidelné pondělní programy. Přednášejícím svátečního slova byl P. Mgr. Martin Rumíšek. O zdraví nás informovala Pharm. Dr. Eva Valentová. Hudební prvky do DS vnesla paní Eva Dostálková, která hrála při různých příležitostech na harmoniku. V tomto roce k nám s poutavými tématy zavítaly pracovnice Městské knihovny a nechyběl ani odborný výklad z oblasti bezpečnosti od Bc. Vlastimila Červenky z Městské policie Luhačovice.

Během roku jsme navštívili oblíbené tradiční místa jako Muzeum Luhačovického zálesí, výstavy a některá restaurační zařízení. Vyrazili jsme na poutní místo Provodov, kde následovala mše svatá a opékání špekáčků na zahradě poutního hostince U Navrátilů. Jako každý rok se uskutečnil turnaj v Ruských kuželkách a turnaj v Člověče, nezlob se. Na tyto akce nám bylo potěšením přizvat seniory z Domova pro seniory Luhačovice. V tomto roce jsme se také zajeli podívat na výstavu vánočních ozdob do Vizovic. Proběhlo pečení frgálů s paní Mikulovou a pečení řezů s paní Chvílovou. Aktuální program Denního stacionáře Luhačovice lze najít na našich vývěskách či webových stránkách.

  

Přehled služeb DS za rok 2018

Uspořádáno akcí a programů:
40 programů
Z toho v Denním stacionáři
38 programů
Denní stacionář výjezdy
2 programy
Celkový počet návštěvníků programů:
348 návštěvníků
Celkový počet návštěv:
921 návštěv
Uživatelé využívající služby stacionáře:
12 uživatelů
Maximální kapacita denního stacionáře pro celodenní pobyt:
6 uživatelů

Zpracovala: Mgr. Karolína Žáčková, vedoucí Denního stacionáře (do 30.8.2019).