DENNÍ STACIONÁŘ LUHAČOVICE

Rozsah služeb:           v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin                                                               

Pracovníci DS

V současné době je tvořen pracovní tým aktivizační pracovnicí, pečovatelkou, vedoucí a sociálním pracovníkem, využíváme také pomoci dobrovolníků, především v rámci aktivizačních programů.

Poslání DS

Posláním DS je poskytování kvalitní ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabízí aktivní a zajímavé naplnění času, posilují začleňování uživatelů do běžné společnosti. Nabídku služeb využívají uživatelé dle svých individuálních potřeb a přání. Nabízíme také duchovní podporu.

Jaké jsou cíle denního stacionáře? 

 • Uživatel, který nepociťuje sociální izolovanost.
 • Uživatel, který aktivně tráví svůj čas.
 • Uživatel, který bez obav uplatňuje svá přání, osobní cíle a představy v souvislosti s individuálními plány a možnostmi služby.
 • Uživatel, který udržuje získané schopnosti a rozvíjí nové dle svých dovedností a schopností.

Základní principy poskytování služeb denního stacionáře

 • Princip individuality
 • Princip aktivizace 
 • Princip přizpůsobování potřebám uživatelů služeb    
 • Princip sociálního začleňování uživatelů
 • Princip uplatňování křesťanských hodnot

Komu služby poskytujeme?

 • Seniorům

Senioři, senioři s pohybovým omezením, senioři s počínající demencí, osoby, které jsou schopny alespoň částečně se zapojit do aktivit DS

 • Osobám se zdravotním postižením

Osoby od 19ti let s částečným zrakovým nebo sluchovým postižením, osoby od 19ti let se zdravotním postižením s částečným pohybovým omezením, osoby od 19ti let s mentálním a kombinovaným ostižením, které jsou schopny dodržovat denní režim v DS, a osoby, které jsou schopny alespoň částečně se zapojit do aktivit DS. 

Služba je určena především obyvatelům žijícím v oblasti působnosti Charity Luhačovice. V případě volné kapacity je možné přijmout také žadatele, který nemá trvalé bydliště v dané lokalitě. 

Jaké služby DS poskytuje?

DS je sociální službou dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách § 46 poskytuje tyto základní činnosti:

 • poskytuje služby v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále nabízíme

 • dovoz a odvoz ze stacionáře, pomoc při přepravě;
 • pořádání kulturních akcí a výletů;
 • aktivizace uživatelů formou pracovní, pohybové terapie, muzikoterapie;
 • sociální poradenství (pomoc při kontaktu s úřady);
 • duchovní péče (dle zájmu možnost setkávání s knězem, modlitba);
 • další činnosti (práce s keramikoua jiné činnosti).

Všechny aktivity jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu, fyzickým a psychickým schopnostem uživatelů s důrazem na jejich individuální potřeby.

Platby za poskytování služeb jsou stanoveny v Ceníku denního stacionáře. Zde ke stažení.

 

Činnost v roce 2020

V roce 2020 probíhaly pravidelné programy v Denním stacionáři (dále DS) za účasti veřejnosti pouze do poloviny měsíce března. Od 16. března byl z Nařízení vlády DS uzavřen. Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 uzavření proběhlo po celou dobu trvání nouzového stavu  až do 24. 5. 2020 pro osoby se zdravotním postižením. Pro seniory zůstalo zařízení uzavřeno až do 7. 6. 2020. Pracovnice DS byly s uživateli a rodinnými příslušníky po celou tuto dobu v neustálém telefonickém kontaktu, šily roušky nejen pro klienty našich služeb, ale i pro širokou veřejnost.

Během uzavření DS proběhla plánovaná rekonstrukce prostor spolufinancovaná z Evropské unie. Byly položeny nové podlahové krytiny, osazeny širší dveřní zárubně a instalovány nové dveře pro osoby na invalidním vozíku, proběhla úprava bezbariérového WC pro klienty. Byla instalována nová kuchyňská linka vhodná i pro vozíčkáře. Proběhla úprava elektroinstalace, nového osvětlení, kompletní výmalba celého prostoru a nové dekorační doplňky změnily vzhled interiéru a podtrhly celkovou atmosféru denního stacionáře. S přípravou prostor k rekonstrukci a stěhováním nábytku nám pomáhal místní SDH Luhačovice.

V době rozvolnění koronavirové situace patřil k pravidelným přednášejícím P. Mgr. Martin Rumíšek se svým svátečním slovem. Zazpívat s harmonikou jsme si mohli v průběhu roku s paní Evou Dostálkovou a panem Josefem Raškou. V červnu jsme navštívili naše oblíbené poutní místo Provodov, kde jsme se zúčastnili mše svaté a opékání špekáčků na zahradě poutního Hostince U Navrátilů. Během letních měsíců jsme podnikali výlety do okolí. Po celou dobu roku 2020 probíhaly v denním stacionáři programy pro uživatele různě tematicky zaměřené.

Aktuální program Denního stacionáře Luhačovice pro veřejnost lze najít na našich vývěskách či webových stránkách. 

  

Přehled služeb DS za rok 2020

Uspořádáno akcí a programů:
11 programů
Z toho v Denním stacionáři
10 programů
Denní stacionář výjezdy
1 program
Celkový počet návštěvníků programů:
87 návštěvníků
Celkový počet kontaktů:
650 návštěv
Uživatelé využívající služby stacionáře:
14 uživatelů
Maximální kapacita denního stacionáře pro celodenní pobyt:
6 uživatelů

Zpracovala: Mgr. Ivona Slováková, vedoucí Denního stacionáře